10 benefits of meditation for health

10 ประโยชน์ของการนั่งสมาธิเพื่อสุขภาพ

10 ประโยชน์ของการนั่งสมาธิเพื่อสุขภาพ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันค่ะ แต่เราขอออกตัวก่อนว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนนั่งสมาธิเก่งหรืออะไรนะคะ แต่เห็นว่าการนั่งสมาธิมีประโยชน์​ถ้าทำได้นะ จะดีกับคนที่นั่งมากเลย . สมาธิกับสุขภาพ น่าจะเป็นที่ทราบกันว่า โดยปกติร่างกายของเราจะมีการทำงานที่สัมพันธ์กันระหว่างระบบประสาทสมองและจิตใจตลอดเวลาแทบจะแยกกันไม่ออก โดยจิตใจนั้นจะมีอาการและการแสดงออกมาในรูปแบบของอารมณ์และความรู้สึก ส่วนระบบประสาทและสมองนั้น จะเป็นการสั่งการการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายที่สัมพันธ์กันทุกส่วน และทั้ง 2 ส่วนนั้นจะมีความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างลึกซึ้งและแยกจากกันได้ยากยิ่ง