Saturday, August 15, 2020
Home Tags ประกันเดินทางต่างประเทศ

Tag: ประกันเดินทางต่างประเทศ

ประกันเดินทางต่างประเทศ ทำไมจำเป็นต้องซื้อ

หลายคนสงสัยว่าเราจำเป็นต้องซื้อประกัน สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ ซึ่งบางคนบอกว่าตอนเราซื้อตั๋วเครื่องบินก็มีประกันอยู่แล้ว ไม่น่ามีความจำเป็นต้องซื้ออีก ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุ  การเจ็บป่วยกระทันหันในต่างประเทศแล้วเราต้องทำอย่างไร . คุณล่ะ คิดว่ามีความจำเป็นต้องซื้อประกันไหม ถ้าคุณต้องเดินทางไปต่างประเทศ!   การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางต่างประเทศนั้นเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับการเดินทาง ส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องซื้อเพราะผู้เดินทางต้องใช้ประกอบในการยื่นขอวีซ่ากับสถานฑูต ส่วนคนที่ไม่ได้ใช้สำหรับยื่นขอวีซ่า ฉันคิดว่าเรายังคงต้องซื้อประกันอยู่ดีค่ะ เพราะเราไม่สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่างน้อยประกันจะช่วยในด้านค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ  การเจ็บป่วยกระทันหันในต่างประเทศ เพราะค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศแพงมาก หรือเมื่อเกิดการเดินทางล่าช้า (Travel Delay)   จากประสบการณ์ของฉัน เวลาฉันเดินทางไปประชุมต่างประเทศ บริษัทจะซื้อประกันเดินทางต่างประเทศเฉพาะครั้งให้ค่ะเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝัน อุบัติเหตุ การเจ็บป่วยกระทันหัน...
1,159FansLike

WE PICKS